Корпоративно управление.

CorporateGovernance

Корпоративно управление

Корпоративното управлениевДрилекс Интернешънъл е в основата на всяко взето решениеи начина,по който правим бизнес. Нашатаполитика за управлениее изградена надобродетелите, които смятаме за важни занашата организация,неговите акционерии други заинтересовани странив управлението-етични бизнеспрактики, почтеност и честност.

ДрилексИнтернешънъл ечастна компания, но ние вярваме,че корпоративното управлениее от жизненоважно значениеза развитието набизнеспочтеност, отговорност и отговорнибизнес решения.

Ниенепрекъснато работим активнозаосъвременяване нанашитевътрешни политики и процедури, за даможем да изпълним и данадминем очакванията. Нашата политикавключва, ноне се ограничава до: Кодекс за бизнесповедение и етика, социална иоколна среда.